جنبش‌های اجتماعی

چشم‌انداز اعتلای نوین جنبش و بحران سیاسی فراگیر

٩ فروردین ١٣٩۵- روند مبارزات پیوسته در حال رشد کمی و کیفی چند ماه اخیر، تغییراتی که در روحیه مبارزاتی توده‌های کارگر و زحمتکش به‌وضوح دیده می‌شود، طرح شعارهای مستقیماً سیاسی در پاره‌ای از