دیدگاه‌ها

در دفاع از سوسیالیسم مارکسی

دمکراسی مارکسی کیفی است نه کمّی! هرچند نوشتهٔ حاضر به‌ظاهر با جریان سیاسی خاصی برخورد کرده و ماهیت درک اپورتونیستی آن را نشان می‌دهد، اما مخاطبین این نوشته درواقع طیف گسترده‌ای از نیروهای

زنان کمون پاریس

پیشبرد انقلاب

“مسئلۀ زن”

گزارش به سوزان

ما و انقلاب

مجلس ملّی